Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 25.06.2024r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 Burmistrza Miasta Mszana Dolna

z dnia 24 kwietnia 2019 roku

 


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Sienkiewicza 2.Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 63, ust. 10 w związku z art. 29, ust. 1, pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 roku, poz. 996, z późn. zm.) oraz § 1, ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U z 2017 roku, poz. 1587), zwanego w dalszej części „rozporządzeniem” - Burmistrz Mszana Dolna zarządza co następuje:

 

§ 1. Ogłasza się konkurs na stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna, ul. Sienkiewicza 2.

 

§ 2. Treść ogłoszenia o konkursie stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 w brzmieniu ustalonym jak w załączniku do niniejszego zarządzenia, zamieszcza się:

1) na stronie internetowej Miasta Mszana Dolna: www.mszana-dolna.eu
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mszana Dolna;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mszana Dolna;
4) w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Krakowie;
5) na tablicach ogłoszeń wszystkich placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Mszana Dolna.

 

§ 4. Konkurs na stanowisko dyrektora, o którym mowa w § 1 zostanie przeprowadzony na zasadach, w trybie i w/g procedury określonej w rozporządzeniu.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Burmistrz Miasta                              
Anna Pękała                                   

 

 

Tutaj pełny tekst zarządzenia 

 

 

Tekst przeczytany: 1229.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/zarzadzenie-nr-40-2019-burmistrza-miasta-mszana-dolna.html