Odwiedzin na stronie:
Online:
Dzisiaj jest: wtorek, 25.06.2024r. Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
 
 
Jesteś w » Strona Główna » Aktualności

 Nowe zasady wycinki drzew  

 

 

Od 17 czerwca 2017 zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do urzędu.

 

Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Miasta Mszana Dolna zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa. Nie dotyczy to krzewów. Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:


- 80  cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:


- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte;
- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

 

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Miasta w Mszanie Dolnej dokona oględzin drzewa, z którego sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta Mszana Dolna nie wniesie sprzeciwu w formie wydania decyzji administracyjnej.

 

Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

 

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:


- na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
- na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
- na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

 

Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

 

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Burmistrz Miasta Mszana Dolna, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

 

 

Wycinka drzew z nieruchomości będącej we władaniu innych podmiotów

 

W przypadku usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew zależał będzie od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm (wcześniej była to wysokość 130 cm).

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:


- 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu  srebrzystego,
- 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
- 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Ponadto nowelizacja ustawy wprowadza inne zmiany:


- uchylenie przepisów dotyczących podejmowania przez rady gmin/miast uchwał, w których można było poszerzyć katalog drzew i krzewów nie wymagających uzyskania zezwolenia,
- przywrócenie regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli),
- w terminie do 1 miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów, minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie, do czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia stosowane będą maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody tj. 500 zł / 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm oraz 200 złotych /1m2 krzewu.

 


Wycinka a ochrona przyrody

 

Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183).

 

Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.

 

Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.

 

 

Do pobrania: Formularz zgłoszenia do Burmistrza Miasta Mszana Dolna zamiaru wycinki drzew. 

 

 opracowała:

Elżbieta Czerwińska
 

 

Tekst przeczytany: 2304.
Polecamy
Pogoda w Mszanie Dolnej
 
Wydrukowane z: http://www.archiwum.mszana-dolna.eu/nowe-zasady-wycinki-drzew.html